Słowo

ακηκοαμεν

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 11 razy w 10 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady