Słowo

αλλοτριων

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 24 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 20 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady