Słowo

αμαρτωλοι

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 33 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady