Słowo

ανεβη

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 180 razy w 170 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 158 razy w 148 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady