Słowo

ανθρωποι

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 72 razy w 72 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 44 razy w 44 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady