Słowo

ανομιαν

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 65 razy w 63 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 59 razy w 57 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady