Słowo

απαντων

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 8 razy w 8 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady