Słowo

απεστη

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 41 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady