Słowo

απηλθον

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 41 razy w 41 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 19 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady