Słowo

αποστειλας

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 18 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady