Słowo

αφεσιν

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 25 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady