Słowo

βασιλευ

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 61 razy w 59 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 53 razy w 51 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady