Słowo

βασιλεων

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 89 razy w 87 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 78 razy w 76 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady