Słowo

βασιλεως

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 677 razy w 609 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 668 razy w 600 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady