Słowo

βουλη

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 55 razy w 53 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 49 razy w 47 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady