Słowo

γαστρι

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 43 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 35 razy w 34 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady