Słowo

γεγραπται

(1 - 20) z 67

znaleziono łącznie 90 razy w 90 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 67 razy w 67 wersetach, w Septuagincie 23 razy w 23 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady