Słowo

γινωσκετε

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 25 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady