Słowo

γλωσση

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 26 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 19 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady