Słowo

γνωναι

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 51 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 30 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady