Słowo

γονατα

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 24 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady