Słowo

γραφη

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 33 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady