Słowo

γυναικας

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 84 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 73 razy w 69 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady