Słowo

γυναικι

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 52 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 37 razy w 35 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady