Słowo

δευτερου

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 37 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady