Słowo

διαβολος

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 29 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady