Słowo

διδραχμα

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 18 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 1 wersecie, w Septuagincie 16 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady