Słowo

διδωμι

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 41 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 30 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady