Słowo

δικαιου

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 31 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 24 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady