Słowo

δοθησεται

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 31 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady