Słowo

δουλοις

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 20 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady