Słowo

δουλου

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 56 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 50 razy w 49 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady