Słowo

δυναμεις

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 26 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady