Słowo

δυναμεως

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 130 razy w 125 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 109 razy w 105 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady