Słowo

δυναμιν

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 107 razy w 105 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 74 razy w 73 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady