Słowo

δωρα

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 75 razy w 70 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 67 razy w 62 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady