Słowo

εγεννησεν

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 204 razy w 135 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 162 razy w 117 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady