Słowo

εγενομην

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 32 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 19 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady