Słowo

εθετο

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 79 razy w 75 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 71 razy w 67 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady