Słowo

εθνους

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 24 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady