Słowo

εισελθων

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 28 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady