Słowo

εκαστον

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 41 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 23 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady