Słowo

εκδικησιν

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 31 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 25 razy w 24 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady