Słowo

εκεινου

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 53 razy w 53 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 31 razy w 31 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady