Słowo

εκκλησιαν

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 33 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady