Słowo

εκκλησιας

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 53 razy w 53 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 19 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady