Słowo

ελαλησεν

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 429 razy w 415 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 397 razy w 383 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady