Słowo

ελεησον

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 32 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 19 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady