Słowo

ελθειν

(1 - 20) z 47

znaleziono łącznie 114 razy w 112 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 47 razy w 47 wersetach, w Septuagincie 67 razy w 65 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady