Słowo

ελθοντες

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 35 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady